Siirry sisältöön

d

End to end -testaus: Playwright

Olemme tehneet backendille sitä apin tasolla kokonaisuutena testaavia integraatiotestejä ja frontendille yksittäisiä komponentteja testaavia yksikkötestejä.

Katsotaan nyt erästä tapaa tehdä järjestelmää kokonaisuutena tutkivia End to End (E2E) ‑testejä.

Web-sovellusten E2E-testaus tapahtuu käyttäen selainta jonkin kirjaston avulla. Ratkaisuja on tarjolla useita, esimerkiksi Selenium, joka mahdollistaa testien automatisoinnin lähes millä tahansa selaimella. Toinen vaihtoehto on käyttää ns. headless browseria eli selainta, jolla ei ole ollenkaan graafista käyttöliittymää. Esim. Chromea on mahdollista suorittaa Headless-moodissa.

E2E testit ovat potentiaalisesti kaikkein hyödyllisin testikategoria, sillä ne tutkivat järjestelmää saman rajapinnan kautta kuin todelliset käyttäjät.

E2E-testeihin liittyy myös ikäviä puolia. Niiden konfigurointi on haastavampaa kuin yksikkö- ja integraatiotestien. E2E-testit ovat tyypillisesti myös melko hitaita ja isommassa ohjelmistossa niiden suoritusaika voi helposti nousta minuutteihin, tai jopa tunteihin. Tämä on ikävää sovelluskehityksen kannalta, sillä sovellusta koodatessa on erittäin hyödyllistä pystyä suorittamaan testejä mahdollisimman usein koodin regressioiden varalta.

Ongelmana on usein myös se, että käyttöliittymän kautta tehtävät testit saattavat olla epäluotettavia eli englanniksi flaky, osa testeistä menee välillä läpi ja välillä ei, vaikka koodissa ei muuttuisi mikään.

Tämän hetken kaksi ehkä helppokäyttöisintä kirjastoa End to End -testaukseen ovat Cypress ja Playwright.

Sivun npmtrends.com statistiikasta näemme, että viimeiset viisi vuotta markkinaa hallinnut Cypress on edelleen selvä ykkönen, mutta Playwright on lähtenyt nopeaan nousuun vuoden 2023 toisella puolikkaalla:

cypress vs playwright in npm trends

Tällä kurssilla on jo vuosia käytetty Cypresiä. Nyt mukana on uutena myös Playwright. Saat itse valita suoritatko kurssin E2E-testausta käsittelevän osan Cypressillä vai Playrwightillä. Molempien kirjastojen toimintaperiaatteet ovat hyvin samankaltaisia, joten kovin suurta merkitystä valinnallasi ei ole. Playwright on kuitenkin nyt kurssin ensisijaisesti suosittelema E2E-kirjasto.

Jos valintasi on Playwright, jatka eteenpäin. Jos päädyt käyttämään Cypressiä, mene tänne.

Playwright

Playwright on siis End to end -testien uusi tulokas, jonka suosio lähti vuoden 2023 loppupuolella räjähdysmäiseen nousuun. Playwright on käytön helppoudessa suurin piirtein Cypressin tasolla. Toimintaperiaatteeltaan kirjastot poikkeavat hieman toisistaan. Cypressin toimintaperiaate poikkeaa radikaalisti useimmista E2E-testaukseen sopivista kirjastoista, sillä Cypress-testit ajetaan kokonaisuudessaan selaimen sisällä. Playwrightin testit taas suoritetaan Node-prosessissa, joka on yhteydessä selaimeen ohjelmointirajapintojen kautta.

Kirjastojen vertailuista on kirjoitettu monia blojeja, esim. tämä ja tämä.

On vaikea sanoa kumpi kirjastoista on parempi. Eräs Playwrightin etu on sen selaintuki, Playwright tukee Chromea, Firefoxia ja Webkit-pohjaisia selaimia kuten Safaria. Nykyisin Cypress sisältää tuen kaikkiin näihin selaimiin, Webkit-tuki on tosin vasta kokeellinen ja ei tue kaikkia Cypressin ominaisuuksia. Oma preferenssini kallisuu kirjoitushetkellä (1.3.2024) hieman Playwrightin puolelle.

Tutustutaan nyt Playwrightin käyttöön.

Testien alustaminen

Toisin kuin React-frontille tehdyt yksikkötestit tai backendin testit, nyt tehtävien End to End -testien ei tarvitse sijaita samassa npm-projektissa missä koodi on. Tehdään E2E-testeille kokonaan oma projekti komennolla npm init. Asennetaan sitten Playwright suorittamalla uuden projektin hakemistossa komento

npm init playwright@latest

Asennusskripti kysyy muutamaa kysymystä, vastataan niihin seuraavasti:

vastataan: javascript, tests, false, true

Määritellään npm-skripti testien suorittamista sekä testiraportteja varten tiedostoon package.json:

{
 // ...
 "scripts": {
  "test": "playwright test",
  "test:report": "playwright show-report"
 },
 // ...
}

Asennuksen yhteydessä konsoliin tulostui

And check out the following files:
 - ./tests/example.spec.js - Example end-to-end test
 - ./tests-examples/demo-todo-app.spec.js - Demo Todo App end-to-end tests
 - ./playwright.config.js - Playwright Test configuration

eli asennus loi projektiin valmiiksi muutaman esimerkkitestin.

Suoritetaan testit:

$ npm test

> notes-e2e@1.0.0 test
> playwright test


Running 6 tests using 5 workers
 6 passed (3.9s)

To open last HTML report run:

 npx playwright show-report

Testit menevät läpi. Tarkempi testiraportti voidaa avata joko tulostuksen ehdottamalla komennolla, tai äsken määrittelemällämme npm-skriptillä:

npm run test:report

Testit voidaan myös suorittaa graafisen UI:n kautta komennolla

npm run test -- --ui

Esimerkkitestit näyttävät seuraavanlaisilta:

const { test, expect } = require('@playwright/test');

test('has title', async ({ page }) => {
 await page.goto('https://playwright.dev/');
 // Expect a title "to contain" a substring.
 await expect(page).toHaveTitle(/Playwright/);
});

test('get started link', async ({ page }) => {
 await page.goto('https://playwright.dev/');

 // Click the get started link.
 await page.getByRole('link', { name: 'Get started' }).click();

 // Expects page to have a heading with the name of Installation.
 await expect(page.getByRole('heading', { name: 'Installation' })).toBeVisible();
});

Testifunktion ensimmäinen rivi kertoo, että testit testaavat osoitteessa https://playwright.dev/ olevaa sivua.

Oman koodin testaaminen

Poistetaan nyt esimerkkitestit ja aloitetaan oman sovelluksemme testaaminen.

Playwright-testit olettavat että testattava järjestelmä on käynnissä kun testit suoritetaan, eli toisin kuin esim. backendin integraatiotestit, Playwright-testit eivät käynnistä testattavaa järjestelmää testauksen yhteydessä.

Tehdään backendille npm-skripti, jonka avulla se saadaan käynnistettyä testausmoodissa, eli siten, että NODE_ENV saa arvon test.

{
 // ...
 "scripts": {
  "start": "NODE_ENV=production node index.js",
  "dev": "NODE_ENV=development nodemon index.js",
  "build:ui": "rm -rf build && cd ../frontend/ && npm run build && cp -r build ../backend",
  "deploy": "fly deploy",
  "deploy:full": "npm run build:ui && npm run deploy",
  "logs:prod": "fly logs",
  "lint": "eslint .",
  "test": "NODE_ENV=test node --test",
  "start:test": "NODE_ENV=test node index.js" },
 // ...
}

Käynnistetään frontend ja backend, ja luodaan sovellukselle ensimmäinen testi tiedostoon tests/note_app.spec.js:

const { test, expect } = require('@playwright/test')

test('front page can be opened', async ({ page }) => {
 await page.goto('http://localhost:5173')

 const locator = await page.getByText('Notes')
 await expect(locator).toBeVisible()
 await expect(page.getByText('Note app, Department of Computer Science, University of Helsinki 2023')).toBeVisible()
})

Ensin testi avaa sovelluksen metodilla page.goto. Tämän jälkeen testi etsii metodilla page.getByText lokaattorin joka vastaa elementtiä, missä esiintyy teksti Notes.

Metodilla toBeVisible varmistetaan, että lokaattoria vastaava elementti on renderöitynä näkyville.

Toinen tarkistus tehdään ilman apumuuttujan käyttöä.

Huomaamme, että vuosi on vaihtunut. Muutetaankin testiä seuraavasti:

const { test, expect } = require('@playwright/test')

test('front page can be opened', async ({ page }) => {
 await page.goto('http://localhost:5173')

 const locator = await page.getByText('Notes')
 await expect(locator).toBeVisible()
 await expect(page.getByText('Note app, Department of Computer Science, University of Helsinki 2024')).toBeVisible()})

Kuten arvata saattaa, testi ei mene läpi. Playwright avaa testiraportin selaimeen ja siitä käy selväksi, että Playwright on itseasiassa suorittanut testit kolmella eri selaimella Chromella, yhden Firefoxilla sekä Webkitillä eli esim. Safarin käyttämällä selainmoottorilla:

fullstack content

Klikkaamalla jonkin selaimen raporttia näemme tarkemman virheilmoituksen:

fullstack content

Isossa kuvassa on tietysti oikein hyvä asia että testaus tapahtuu kaikilla kolmella yleisesti käytetyllä selainmoottorilla, mutta tämä on hidasta, ja testejä kehittäessä kannattaa ehkä suorittaa pääosin vain yhdellä selaimella. Käytettävän selainmoottorin määrittely onnistuu komenentoriviparametrilla:

npm test -- --project chromium

Korjataan nyt koodista virheen aiheuttanut vanhentunut vuosiluku.

Ennen kuin jatkamme, lisätään vielä testeihin describe-lohko:

const { test, describe, expect } = require('@playwright/test')

describe('Note app', () => {
 test('front page can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  const locator = await page.getByText('Notes')
  await expect(locator).toBeVisible()
  await expect(page.getByText('Note app, Department of Computer Science, University of Helsinki 2024')).toBeVisible()
 })
})

Ennen kuin mennään eteenpäin, rikotaan testit vielä kertaalleen. Huomaamme, että testien suoritus on melko nopeaa kun testit menevät läpi, mutta paljon hitaampaa jos testit eivät mene läpi. Syynä tälle on se, että Playwrightin toimintaperiaatteena on odottaa etsittyjä elementtejä kunnes ne ovat renderöityjä ja toimintaan valmiita. Jos elementtiä ei löydy, seurauksena on TimeoutError ja testi ei mene läpi. Playwright odottaa elementtejä oletusarvoisesti 5 tai 30 sekunnin ajan testauksessa käytetyistä funktioista riippuen.

Testejä kehitettäessä voi olla viisaampaa pienentää odotettavaa aikaa muutamaan sekuntiin. Dokumentaation mukaan tämä onnistuu muuttamalla tiedostoa playwright.config.js seuraavasti:

module.exports = defineConfig({
 timeout: 3000,
 fullyParallel: false, workers: 1, // ...
})

Teimme tiedostoon kaksi muutakin muutosta, ja määrittelimme että kaikki testit suoritetaan yksi kerrallaan. Oletusarvoisella konfiguraatiolla suoritus tapahtuu rinnakkain, ja koska testimme käyttävät yhteistä tietokantaa, rinnakkainen suoritus aiheuttaa ongelmia.

Lomakkeelle kirjoittaminen

Laajennetaan testejä siten, että testi yrittää kirjautua sovellukseen. Oletetaan että backendin tietokantaan on tallennettu käyttäjä, jonka käyttäjätunnus on mluukkai ja salasana salainen.

Aloitetaan kirjautumislomakkeen avaamisella.

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
 })
})

Testi hakee ensin funktion getByRole avulla napin sen tekstin perusteella. Funktio palauttaa Button-elementtiä vastaavan Locatorin. Napin painaminen suoritetaan Locatorin metodilla click.

Testejä kehitettäessä kannattaa käyttää Playwrightin UI-moodia, eli käyttöliittymällistä versiota. Käynnistetään testit UI-moodissa seuraavasti:

npm test -- --ui

Näeme nyt että testi löytää napin

fullstack content

Klikkauksen jälkeen lomake tulee näkyviin

fullstack content

Kun lomake on avattu, testin tulisi etsiä siitä tekstikentät ja kirjoittaa niihin käyttäjätunnus sekä salasana. Tehdään ensimmäinen yritys funktiota page.getByRole käyttäen:

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByRole('textbox').fill('mluukkai')
 })
})

Seurauksena on virheilmoitus:

Error: locator.fill: Error: strict mode violation: getByRole('textbox') resolved to 2 elements:
 1) <input value=""/> aka locator('div').filter({ hasText: /^username$/ }).getByRole('textbox')
 2) <input value="" type="password"/> aka locator('input[type="password"]')

Ongelmana on nyt se, että getByRole löytää kaksi tekstikenttää, ja metodin fill kutsuminen ei onnistu, sillä se olettaa että löydettyjä tekstikenttiä on vain yksi. Eräs tapa kiertää ongelma on käyttää metodeja first ja last:

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByRole('textbox').first().fill('mluukkai')
  await page.getByRole('textbox').last().fill('salainen')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
 
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })
})

Kirjoitettuaan tekstikenttiin, testi painaa nappia login ja tarkastaa, että sovellus renderöi kirjaantuneen käyttäjän tiedot ruudulle.

Jos tekstikenttiä olisi enemmän kuin kaksi, ei metodien first ja last käyttö riittäisi. Eräs mahdollisuus olisi käyttää metodia all, joka muuttaa löydetyt locatorit taulukoksi, jota on mahdollista indeksoida:

describe('Note app', () => {
 // ...
 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  const textboxes = await page.getByRole('textbox').all()

  await textboxes[0].fill('mluukkai')
  await textboxes[1].fill('salainen')

  // await page.getByRole('textbox').last().fill('salainen')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
 
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 }) 
})

Sekä tämä että edellinen versio testistä toimivat. Molemmat ovat kuitenkin sikäli ongelmallisia, että jos kirjaantumislomaketta muutetaan, testit saattavat hajota, sillä ne luottavat tarvitsemiensa kenttien olevan sivulla tietyssä järjestyksessä.

Parempi ratkaisu on määritellä kentille yksilöivät, testausta varten generoidut id-attribuutit ja hakea kentät testeissä niiden perusteella hyväksikäytten metodia getByTestId.

Laajennetaan kirjautumislomaketta seuraavasti

const LoginForm = ({ ... }) => {
 return (
  <div>
   <h2>Login</h2>
   <form onSubmit={handleSubmit}>
    <div>
     username
     <input
      data-testid='username'      value={username}
      onChange={handleUsernameChange}
     />
    </div>
    <div>
     password
     <input
      data-testid='password'      type="password"
      value={password}
      onChange={handlePasswordChange}
     />
    </div>
    <button type="submit">
     login
    </button>
   </form>
  </div>
 )
}

Testi muuttuu muotoon

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.goto('http://localhost:5173')

  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')  await page.getByTestId('password').fill('salainen') 
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click() 
 
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })
})

Huomaa, että testin läpimeno tässä vaiheessa edellyttää, että backendin ympäristön test tietokannassa on käyttäjä, jonka username on mluukkai ja salasana salainen. Luo käyttäjä tarvittaessa!

Testien alustus

Koska molemmat testit aloittavat samalla tavalla, eli avaamalla sivun http://localhost:5173, kannattaa yhteinen osa eristää ennen jokaista testiä suoritettavaan beforeEach-lohkoon:

const { test, describe, expect, beforeEach } = require('@playwright/test')

describe('Note app', () => {
 beforeEach(async ({ page }) => {  await page.goto('http://localhost:5173') })
 test('front page can be opened', async ({ page }) => {
  const locator = await page.getByText('Notes')
  await expect(locator).toBeVisible()
  await expect(page.getByText('Note app, Department of Computer Science, University of Helsinki 2024')).toBeVisible()
 })

 test('login form can be opened', async ({ page }) => {
  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
  await page.getByTestId('password').fill('salainen')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })
})

Muistiinpanojen luomisen testaus

Luodaan seuraavaksi testi, joka lisää sovellukseen uuden muistiinpanon:

const { test, describe, expect, beforeEach } = require('@playwright/test')

describe('Note app', () => {
 // ...

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
   await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
   await page.getByTestId('password').fill('salainen')
   await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  })

  test('a new note can be created', async ({ page }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
   await page.getByRole('textbox').fill('a note created by playwright')
   await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
   await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()
  })
 }) 
})

Testi on määritelty omana describe-lohkonaan. Muistiinpanon luominen edellyttää että käyttäjä on kirjaantuneena, ja kirjautuminen hoidetaan beforeEach-lohkossa.

Testi luottaa siihen, että uutta muistiinpanoa luotaessa sivulla on ainoastaan yksi input-kenttä, eli se hakee kentän seuraavasti

page.getByRole('textbox')

Jos kenttiä olisi useampia, testi hajoaisi. Tämän takia olisi jälleen parempi lisätä lomakkeen kentälle testi-id ja hakea kenttä testissä id:n perusteella.

Huom: testi ei mene läpi kuin ensimmäisellä kerralla suoritettaessa. Syynä tälle on se, että ekspektaatio

await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()

aiheuttaa ongelmia siinä vaiheessa kun sovellukseen luodaan sama muistiinpano useammin kuin kertaalleen. Ongelmasta päästään eroon seuraavassa luvussa.

Testien rakenne näyttää seuraavalta:

const { test, describe, expect, beforeEach } = require('@playwright/test')

describe('Note app', () => {
 // ....

 test('user can log in', async ({ page }) => {
  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
  await page.getByTestId('password').fill('salainen')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
   await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
   await page.getByTestId('password').fill('salainen')
   await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  })

  test('a new note can be created', async ({ page }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
   await page.getByRole('textbox').fill('a note created by playwright')
   await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
   await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()
  })
 }) 
})

Koska olemme estäneet testien rinnakkaisen suorittamisen, Playwright suorittaa testit siinä järjestyksessä, missä ne ovat testikoodissa. Eli ensin suoritetaan testi user can log in, missä käyttäjä kirjautuu sovellukseen, ja tämän jälkeen suoritetaan testi a new note can be created, jonka beforeEach-lohkossa myös suoritetaan kirjautuminen. Miksi näin tehdään, eikö käyttäjä jo ole kirjaantuneena aiemman testin ansiosta? Ei, sillä jokaisen testin suoritus alkaa selaimen kannalta "nollatilanteesta", kaikki edellisten testien selaimen tilaan tekemät muutokset nollaantuvat.

Tietokannan tilan kontrollointi

Jos testatessa on tarvetta muokata palvelimen tietokantaa, muuttuu tilanne heti haastavammaksi. Ideaalitilanteessa testauksen tulee aina lähteä liikkeelle palvelimen tietokannan suhteen samasta alkutilanteesta, jotta testeistä saadaan luotettavia ja helposti toistettavia.

Kuten yksikkö- integraatiotesteissä, on myös E2E-testeissä paras ratkaisu nollata tietokanta ja mahdollisesti alustaa se sopivasti aina ennen testien suorittamista. E2E-testauksessa lisähaasteen tuo se, että testeistä ei ole mahdollista päästä suoraan käsiksi tietokantaan.

Ratkaistaan ongelma luomalla backendiin testejä varten API-endpoint, jonka avulla testit voivat tarvittaessa nollata kannan. Tehdään testejä varten oma router

const router = require('express').Router()
const Note = require('../models/note')
const User = require('../models/user')

router.post('/reset', async (request, response) => {
 await Note.deleteMany({})
 await User.deleteMany({})

 response.status(204).end()
})

module.exports = router

ja lisätään se backendiin ainoastaan jos sovellusta suoritetaan test-moodissa:

// ...

app.use('/api/login', loginRouter)
app.use('/api/users', usersRouter)
app.use('/api/notes', notesRouter)

if (process.env.NODE_ENV === 'test') { const testingRouter = require('./controllers/testing') app.use('/api/testing', testingRouter)}
app.use(middleware.unknownEndpoint)
app.use(middleware.errorHandler)

module.exports = app

eli lisäyksen jälkeen HTTP POST ‑operaatio backendin endpointiin /api/testing/reset tyhjentää tietokannan.

Backendin testejä varten muokattu koodi on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissä part5-1.

Muutetaan nyt testien beforeEach-alustuslohkoa siten, että se nollaa palvelimen tietokannan aina ennen testien suorittamista.

Tällä hetkellä sovelluksen käyttöliittymän kautta ei ole mahdollista luoda käyttäjiä, luodaankin testien alustuksessa testikäyttäjä suoraan backendiin:

describe('Note app', () => {
 beforeEach(async ({ page, request }) => {
  await request.post('http:localhost:3001/api/testing/reset')
  await request.post('http://localhost:3001/api/users', {
   data: {
    name: 'Matti Luukkainen',
    username: 'mluukkai',
    password: 'salainen'
   }
  })

  await page.goto('http://localhost:5173')
 })
 
 test('front page can be opened', () => {
  // ...
 })

 test('user can login', () => {
  // ...
 })

 describe('when logged in', () => {
  // ...
 })
})

Testi tekee alustuksen aikana HTTP-pyyntöjä backendiin parametrin request metodilla post.

Toisin kuin aiemmin, nyt testaus alkaa myös backendin suhteen aina hallitusti samasta tilanteesta, eli tietokannassa on yksi käyttäjä ja ei yhtään muistiinpanoa.

Tehdään vielä testi, joka tarkastaa että muistiinpanojen tärkeyttä voi muuttaa.

Testin tekemiseen on muutamiakin erilaisia lähestymistapoja.

Seuraavassa etsitään ensin muistiinpano ja klikataan sen nappia make not important. Tämän jälkeen tarkistetaan että muistiinpano sisältää napin make important.

describe('Note app', () => {
 // ...

 describe('when logged in', () => {
  // ...

  describe('and a note exists', () => {
   beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
    await page.getByRole('textbox').fill('another note by playwright')
    await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
   })
 
   test('importance can be changed', async ({ page }) => {
    await page.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
    await expect(page.getByText('make important')).toBeVisible()
   })
  })
 })
})

Ensimmäinen komento etsii ensin komponentin, missä on teksti another note by playwright ja sen sisältä painikkeen make not important ja klikkaa sitä.

Toinen komento varmistaa, että saman napin teksti on vaihtunut muotoon make important.

Testien tämänhetkinen koodi on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissa part5-1.

Epäonnistuneen kirjautumisen testi

Tehdään nyt testi joka varmistaa, että kirjautumisyritys epäonnistuu jos salasana on väärä.

Testin ensimmäinen versio näyttää seuraavalta:

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('login fails with wrong password', async ({ page }) => {
  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
  await page.getByTestId('password').fill('wrong')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()

  await expect(page.getByText('wrong credentials')).toBeVisible()
 })

 // ...
)}

Testi siis varmistaa metodin page.getByText avulla, että sovellus tulostaa virheilmoituksen.

Sovellus renderöi virheilmoituksen CSS-luokan error sisältävään elementtiin:

const Notification = ({ message }) => {
 if (message === null) {
  return null
 }

 return (
  <div className="error">   {message}
  </div>
 )
}

Voisimmekin tarkentaa testiä varmistamaan, että virheilmoitus tulostuu nimenomaan oikeaan paikkaan, eli CSS-luokan error sisältävään elementtiin:

 test('login fails with wrong password', async ({ page }) => {
 // ...

 const errorDiv = await page.locator('.error')
 await expect(errorDiv).toContainText('wrong credentials')
})

Testi siis etsii metodilla page.locator CSS-luokan error sisältävän komponentin ja tallentaa sen muuttujaan. Komponenttiin liittyvän tekstin oikeellisuus voidaan varmistaa ekspektaatiolla toContainText. Huomaa, että luokan CSS-selektori alkaa pisteellä, eli luokan error selektori on .error.

Ekspekaatiolla toHaveCSS on mahdollista testata sovelluksen CSS-tyylejä. Voimme esim. varmistaa, että virheilmoituksen väri on punainen, ja että sen ympärillä on border:

 test('login fails with wrong password', async ({ page }) => {
 // ...

  const errorDiv = await page.locator('.error')
  await expect(errorDiv).toContainText('wrong credentials')
  await expect(errorDiv).toHaveCSS('border-style', 'solid')
  await expect(errorDiv).toHaveCSS('color', 'rgb(255, 0, 0)')
})

Värit on määriteltävä Playwrightille rgb-koodeina.

Viimeistellään testi vielä siten, että se varmistaa myös, että sovellus ei renderöi onnistunutta kirjautumista kuvaavaa tekstiä 'Matti Luukkainen logged in':

test('login fails with wrong password', async ({ page }) =>{
 await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
 await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
 await page.getByTestId('password').fill('wrong')
 await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()

 const errorDiv = await page.locator('.error')
 await expect(errorDiv).toContainText('wrong credentials')
 await expect(errorDiv).toHaveCSS('border-style', 'solid')
 await expect(errorDiv).toHaveCSS('color', 'rgb(255, 0, 0)')

 await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).not.toBeVisible()})

Testien suorittaminen yksitellen

Playwright suorittaa oletusarvoisesti aina kaikki testit, ja testien määrän kasvaessa se alkaa olla aikaavievää. Uutta testiä kehitellessä tai rikkinäistä testiä debugatessa voidaan määritellä testi komennon test sijaan komennolla test.only, jolloin Playwright suorittaa ainoastaan sen testin:

describre(() => {
 // this is the only test executed!
 test.only('login fails with wrong password', async ({ page }) => {  // ...
 })

 // this test is skipped...
 test('user can login with correct credentials', async ({ page }) => {
  // ...
 }

 // ...
})

Kun testi on valmiina, voidaan only poistaa.

Toinen vaihtoehto suorittaa yksittäinen testi, on käyttää komentoriviparametria:

npm test -- -g "login fails with wrong password"

Testien apufunktiot

Sovelluksemme testit näyttävät tällä hetkellä seuraavalta:

const { test, describe, expect, beforeEach } = require('@playwright/test')

describe('Note app', () => {
 // ...

 test('user can login with correct credentials', async ({ page }) => {
  await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
  await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
  await page.getByTestId('password').fill('salainen')
  await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })

 test('login fails with wrong password', async ({ page }) =>{
  // ...
 })

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page, request }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
   await page.getByTestId('username').fill('mluukkai')
   await page.getByTestId('password').fill('salainen')
   await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
  })

  test('a new note can be created', async ({ page }) => {
   // ...
  })
 
  // ...
 }) 
})

Ensin siis testataan kirjautumistoimintoa. Tämän jälkeen omassa describe-lohkossa on joukko testejä, jotka olettavat että käyttäjä on kirjaantuneena, kirjaantuminen hoidetaan alustuksen tekevän beforeEach-lohkon sisällä.

Kuten aiemmin jo todettiin, jokainen testi suoritetaan alkutilasta (missä tietokanta tyhjennetään ja sinne luodaan yksi käyttäjä) alkaen, eli vaikka testi on koodissa alempana, se ei aloita samasta tilasta mihin ylempänä koodissa olevat testit ovat jääneet!

Myös testeissä kannattaa pyrkiä toisteettomaan koodiin. Eristetään kirjautumisen hoitava koodi apufunktioksi, joka sijoitetaan esim. tiedostoon tests/helper.js:

const loginWith = async (page, username, password) => {
 await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
 await page.getByTestId('username').fill(username)
 await page.getByTestId('password').fill(password)
 await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
}

export { loginWith }

Testi yksinkertaistuu ja selkeytyy:

const { loginWith } = require('./helper')

describe('Note app', () => {
 test('user can log in', async ({ page }) => {
  await loginWith(page, 'mluukkai', 'salainen')
  await expect(page.getByText('Matti Luukkainen logged in')).toBeVisible()
 })

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await loginWith(page, 'mluukkai', 'salainen')
  })

 test('a new note can be created', () => {
  // ...
 })

 // ...
})

Playwright tarjoaa myös ratkaisun missä kirjaantuminen suoritetaan kertaalleen ennen testejä, ja jokainen testi aloittaa tilanteesta missä sovellukseen ollaan jo kirjaantuneena. Jotta voisimme hyödyntää tätä tapaa, tulisi sovelluksen testidatan alustaminen tehdä hienojakoisemmin kuin nyt. Nykyisessä ratkaisussahan tietokanta nollataan ennen jokaista testiä, ja tämän takia kirjaantuminen ennen testejä on mahdotonta. Jotta voisimme käyttää Plywrightin tarjoamaa ennen testejä tehtävää kirjautumista, tulisi käyttäjä alustaa vain kertaalleen ennen testejä. Pitäydymme yksinkertaisuuden vuoksi nykyisessä ratkaisussamme.

Vastaava toistuva koodi koskee oikeastaan myös uuden muistiinpanon luomista. Sitä varten on olemassa testi, joka luo muistiinpanon lomakkeen avulla. Myös muistiinpanon tärkeyden muuttamista testaavan testin beforeEach-alustuslohkossa luodaan muistiinpano lomakkeen avulla:

describe('Note app', function() {
 // ...

 describe('when logged in', () => {
  test('a new note can be created', async ({ page }) => {
   await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
   await page.getByRole('textbox').fill('a note created by playwright')
   await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
   await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()
  })
 
  describe('and a note exists', () => {
   beforeEach(async ({ page }) => {
    await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
    await page.getByRole('textbox').fill('another note by playwright')
    await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
   })
 
   test('it can be made important', async ({ page }) => {
    // ...
   })
  })
 })
})

Eristetään myös muistiinpanon lisääminen omaksi apufunktioksi. Tiedosto tests/helper.js laajenee seuraavasti:

const loginWith = async (page, username, password) => {
 await page.getByRole('button', { name: 'log in' }).click()
 await page.getByTestId('username').fill(username)
 await page.getByTestId('password').fill(password)
 await page.getByRole('button', { name: 'login' }).click()
}

const createNote = async (page, content) => { await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click() await page.getByRole('textbox').fill(content) await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()}
export { loginWith, createNote }

Testi yksinkertaistuu seuraavasti:

describe('Note app', () => {
 // ...

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await loginWith(page, 'mluukkai', 'salainen')
  })

  test('a new note can be created', async ({ page }) => {
   await createNote(page, 'a note created by playwright', true)
   await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()
  })

  describe('and a note exists', () => {
   beforeEach(async ({ page }) => {
    await createNote(page, 'another note by playwright', true)
   })
 
   test('importance can be changed', async ({ page }) => {
    await page.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
    await expect(page.getByText('make important')).toBeVisible()
   })
  })
 })
})

Testeissämme on vielä eräs ikävä piirre. Sovelluksen frontendin osoite http:localhost:5173 sekä backendin osoite http:localhost:3001 on kovakoodattuna testeihin. Näistä oikeastaan backendin osoite on turha, sillä frontendin Vite-konfiguraatioon on määritelty proxy, joka forwardoi kaikki osoitteeseen http:localhost:5173/api menevät frontendin tekemät pyynnöt backendiin:

export default defineConfig({
 server: {
  proxy: {
   '/api': {
    target: 'http://localhost:3001',
    changeOrigin: true,
   },
  }
 },
 // ...
})

Voimme siis korvata testeissä kaikki osoitteet http://localhost:3001/api/... osoitteella http://localhost:5173/api/...

Voimme nyt määrittellä sovellukselle baseUrl:in testien konfiguraatiotiedostoon playwright.config.js:

module.exports = defineConfig({
 // ...
 use: {
  baseURL: 'http://localhost:5173',
 },
 // ...
}

Kaikki testeissä olevat sovelluksen urlia käyttävät komennot esim.

await page.goto('http://localhost:5173')
await page.post('http://localhost:5173/api/tests/reset')

voidaan muuttaa muotoon

await page.goto('/')
await page.post('/api/tests/reset')

Testien tämänhetkinen koodi on GitHubissa, branchissa part5-2.

Muistiinpanon tärkeyden muutos revisited

Tarkastellaan vielä aiemmin tekemäämme testiä, joka varmistaa että muistiinpanon tärkeyttä on mahdollista muuttaa.

Muutetaan testin alustuslohkoa siten, että se luo yhden sijaan kaksi muistiinpanoa:

describe('when logged in', () => {
 // ...
 describe('and several notes exists', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await createNote(page, 'first note', true)   await createNote(page, 'second note', true)  })

  test('one of those can be made nonimportant', async ({ page }) => {
   const otherNoteElement = await page.getByText('first note')

   await otherNoteElement
    .getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
   await expect(otherNoteElement.getByText('make important')).toBeVisible()
  })
 })
})

Testi etsii ensin metodin getByRole avulla ensimmäisenä luotua muistiinpanoa vastaavan elementin ja tallettaa sen muuttujaan. Tämän jälkeen elementin sisältä etsitään nappi, missä on teksti make not important ja painetaan nappia. Lopuksi testi varmistaa että napin tekstiksi on muuttunut make important.

Testi olisi voitu kirjoittaa myös ilman apumuuttujaa:

test('one of those can be made nonimportant', async ({ page }) => {
 await page.getByText('first note')
  .getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()

 await expect(page.getByText('first note').getByText('make important'))
  .toBeVisible()
})

Muutetaan komponenttia Note siten, että muistiinpanon teksti renderöidään span-elementin sisälle

const Note = ({ note, toggleImportance }) => {
 const label = note.important
  ? 'make not important' : 'make important'

 return (
  <li className='note'>
   <span>{note.content}</span>   <button onClick={toggleImportance}>{label}</button>
  </li>
 )
}

Testit hajoavat! Syynä ongelmalle on se, komento await page.getByText('second note') palauttaakin nyt ainoastaan tekstin sisältävän span-elementin, ja nappi on sen ulkopuolella.

Eräs tapa korjata ongelma on seuraavassa:

test('one of those can be made nonimportant', async ({ page }) => {
 const otherNoteText = await page.getByText('first note') const otherdNoteElement = await otherNoteText.locator('..')
 await otherdNoteElement.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
 await expect(otherdNoteElement.getByText('make important')).toBeVisible()
})

Ensimmäinen rivi etsii nyt ensimmäisenä luotuun muistiinpanoon liittyvän tekstin sisältävän span-elementin. Toisella rivillä käytetään funktiota locator ja annetaan parametriksi .., joka hakee elementin vanhempielementin. Funktio locator on hyvin joustava, ja hyödynnämme tässä sitä että funktio hyväksyy parametrikseen CSS-selektorien lisäksi myös XPath-muotoisen selektorin. Sama olisi mahdollista ilmaista myös CSS:n avulla, mutta tässä tapauksessa XPath tarjoaa yksinkertaisimman tavan elementin vanhemman etsimiseen.

Testi voidaan toki kirjoittaa myös ainoastaan yhtä apumuuttujaa käyttäen:

test('one of those can be made nonimportant', async ({ page }) => {
 const secondNoteElement = await page.getByText('second note').locator('..')
 await secondNoteElement.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
 await expect(secondNoteElement.getByText('make important')).toBeVisible()
})

Muutetaan testiä vielä siten, että muistiinpanoja luodaankin kolme, ja tärkeyttä vaihdetaan toisena luodulta muistiinpanolta:

describe('when logged in', () => {
 beforeEach(async ({ page }) => {
  await loginWith(page, 'mluukkai', 'salainen')
 })

 test('a new note can be created', async ({ page }) => {
  await createNote(page, 'a note created by playwright', true)
  await expect(page.getByText('a note created by playwright')).toBeVisible()
 })

 describe('and a note exists', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   await createNote(page, 'first note', true)
   await createNote(page, 'second note', true)
   await createNote(page, 'third note', true)  })

  test('importance can be changed', async ({ page }) => {
   const otherNoteText = await page.getByText('second note')   const otherdNoteElement = await otherNoteText.locator('..')
  
   await otherdNoteElement.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
   await expect(otherdNoteElement.getByText('make important')).toBeVisible()
  })
 })
}) 

Jostain syystä testi alkaa toimia epäluotettavasti, se menee välillä läpi ja välillä ei. On aika kääriä hihat ja opetella debuggaamaan testejä.

Testien kehittäminen ja debuggaaminen

Jos/kun testit eivät mene läpi ja herää epäilys, että vika on koodin sijaan testeissä, kannattaa testejä suorittaa debug-moodissa.

Seuraava komento suorittaa ongelmallisen testin debug-moodissa:

npm test -- -g'importance can be changed' --debug

Playwright-inspector näyttää testien etenemisen askel askeleelta. Yläreunan nuoli-piste-painike vie testejä yhden askeleen eteenpäin. Lokaattorien löytämät elementit sekä selaimen kanssa käyty interaktio visualisoituvat selaimeen:

fullstack content

Oletusarvoisesti debugatessa askelletaan testi läpi komento komennolta. Jos on kyse monimutkaisesta testistä, voi olla melko vaivalloista askeltaa testissä kiinnostavaan kohtaan asti. Liialta askellukselta voidaan välttyä lisäämällä juuri kiinnostavaa kohtaa ennen komento await page.pause():

describe('Note app', () => {
 beforeEach(async ({ page, request }) => {
  // ...
 }

 describe('when logged in', () => {
  beforeEach(async ({ page }) => {
   // ...
  })

  describe('and several notes exists', () => {
   beforeEach(async ({ page }) => {
    await createNote(page, 'first note')
    await createNote(page, 'second note')
    await createNote(page, 'third note')
   })
 
   test('one of those can be made nonimportant', async ({ page }) => {
    await page.pause()    const otherNoteText = await page.getByText('second note')
    const otherdNoteElement = await otherNoteText.locator('..')
   
    await otherdNoteElement.getByRole('button', { name: 'make not important' }).click()
    await expect(otherdNoteElement.getByText('make important')).toBeVisible()
   })
  })
 })
})

Nyt testissä voidaan siirtyä kiinnostavaan kohtaan yhdellä askelella, painamalla inspectorissa vihreää nuolisymbolia.

Kun suoritamme nyt testin ja hyppäämme suorituksessa komenon page.pause() kohdalle, havaitsemme mielenkiintoisen seikan:

fullstack content

Näyttää siltä, että selain ei renderöi kaikkia lohkossa beforeEach luotuja muistiinpanoja. Mistä on kyse?

Syynä ongelmaan on se, että kun testi luo yhden muistiinpanon, se aloittaa seuraavan luomisen jo ennen kuin palvelin on vastannut, ja lisätty muistiinpano renderöidään ruudulle. Tämä taas saattaa aiheuttaa sen, että jotain muistiinpanoja katoaa (kuvassa näin kävi toisena luodulle muistiinpanolle), sillä selain uudelleenrenderöidään palvelimen vastatessa perustuen siihen muistiinpanojen tilaan mikä kyseisen lisäysoperaation alussa oli.

Ongelma korjaantuu "hidastamalla" lisäysoperaatioita siten, että lisäyksen jälkeen odotetaan komennolla waitFor, että lisätty muistinpano ehditään renderöidä:

const createNote = async (page, content) => {
 await page.getByRole('button', { name: 'new note' }).click()
 await page.getByRole('textbox').fill(content)
 await page.getByRole('button', { name: 'save' }).click()
 await page.getByText(content).waitFor()}

Debuggausmoodin sijaan tai rinnalla voi testien suorittaminen UI-moodissa olla hyödyllistä. Tämä tapahtuu seuraavasti:

npm run test -- --ui

Lähes samaan tapaan kuin UI-moodi, toimii Playwrightin Trace Viewer. Ideana siinä on se että testeistä tallennetaan "visuaalinen jälki", jota voidaan tarkastella tarvittaessa testien suorituksen jälkeen. Trace tallennetaan suorittamalla testit seuraavasti:

npm run test -- --trace on

Tracen pääsee tarvittaessa katsomaan komennolla

npx playwright show-report

tai määrittelemällämme npm-skriptillä npm run test:report

Trace näyttää käytännössä samalta kuin testien suoritus UI-moodissa.

UI-moodi sekä Trace viewer tarjoavat myös mahdollisuuden avustettuun lokaattorien etsimiseen. Tämä tapahtuu painamalla alapalkin vasemmanpuoleista tuplaympyrää, ja sen jälkeen klikkaamalla haluttua käyttöliittymäelmenttiä. Playwright näyttää elementin lokaattorin:

fullstack content

Playwright ehdottaa siis kolmannen muistiinpanon lokaattoriksi seuraavaa

page.locator('li').filter({ hasText: 'third note' }).getByRole('button')

Metodia page.locator kutsutaan parametrilla li eli etsitään sivulta kaikki li-elementit, joita sivulla on yhteensä kolme. Tämän jälkeen rajaudutaan metodia locator.filter käyttäen siihen li-elementtiin, joka sisältää tekstin third notemake not important ja otetaan sen sisällä oleva button-elementti metodia locator.getByRole käyttäen.

Playwrightin generoima lokaattori poikkeaa jossain määrin testien käyttämästä lokaattorista, joka oli

page.getByText('first note').locator('..').getByRole('button', { name: 'make not important' })

Lienee makuasia kumpi lokaattoreista on parempi.

Playwright sisältää myös testigeneraattorin, jonka avulla on mahdollista "nauhoittaa" käyttöliittymän kautta klikkailemalla testien käyttämiä lokaattoreita. Testigeneraattori käynnistyy komennolla

npx playwright codegen http://localhost:5173/

Record-tilan päälläollessa testigeneraattori "tallentaa" käyttäjän interaktion Playwright inspectoriin, mistä lokaattorit ja actionit on mahdollista kopioida testeihin:

fullstack content

Komentorivin sijaan Playwrightiä voi käyttää myös VS Code-pluginin kautta. Plugin tarjoaa monia käteviä ominaisuuksia, mm. breakpointien käytön testejä debugatessa.

Ongelmatilanteiden välttämiseksi ja ymmärryksen lisäämiseksi kannattaa ehdottomasti selailla Playwrightin laadukasta dokumentaatiota. Seuraavassa on listattu tärkeimmät:

 • lokaattoreista kertova osa antaa hyviä vihjeitä testattavien elementtien etsimiseen
 • osa actions kertoo miten selaimen kanssa käytävää vuorovaikutusta on mahdollista simuloida testeissä
 • assertioista kertova osa demonstroi mitä erilaisia testauksessa käytettäviä ekspektaatioita Playwright tarjoaa

Tarkemmat detaljit löytyvät API-kuvauksesta, erityisen hyödyllisiä ovat testattavan sovelluksen selainikkunaa vastaavan luokan Page kuvaus, sekä testeissä etsittyjä elementtejä vastaavan luokan Locator-kuvaus.

Testien lopullinen versio on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissa part5-3.

Frontendin lopullinen koodi on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissa part5-9.