Siirry sisältöön

d

Token-perustainen kirjautuminen

Käyttäjien tulee pystyä kirjautumaan sovellukseemme ja muistiinpanot pitää automaattisesti liittää kirjautuneen käyttäjän tekemiksi.

Toteutamme nyt backendiin tuen token-perustaiselle autentikoinnille.

Token-autentikaation periaatetta kuvaa seuraava sekvenssikaavio:

Sekvensikaavio, joka sisältää saman datan kuin alla oleva bulletpoint-lista
 • Alussa käyttäjä kirjautuu Reactilla toteutettua kirjautumislomaketta käyttäen

  • lisäämme kirjautumislomakkeen frontendiin osassa 5
 • Tämän seurauksena selaimen React-koodi lähettää käyttäjätunnuksen ja salasanan HTTP POST ‑pyynnöllä palvelimen osoitteeseen /api/login
 • Jos käyttäjätunnus ja salasana ovat oikein, generoi palvelin tokenin, joka yksilöi jollain tavalla kirjautumisen tehneen käyttäjän

  • token on digitaalisesti allekirjoitettu, joten sen väärentäminen on (kryptografisesti) mahdotonta
 • Backend vastaa selaimelle onnistumisesta kertovalla statuskoodilla ja palauttaa tokenin vastauksen mukana
 • Selain tallentaa tokenin esimerkiksi React-sovelluksen tilaan
 • Kun käyttäjä luo uuden muistiinpanon (tai tekee jonkin operaation, joka edellyttää tunnistautumista), lähettää React-koodi tokenin pyynnön mukana palvelimelle
 • Palvelin tunnistaa pyynnön tekijän tokenin perusteella

Tehdään ensin kirjautumistoiminto. Asennetaan jsonwebtoken-kirjasto, jonka avulla koodimme pystyy generoimaan JSON web token ‑muotoisia tokeneja.

npm install jsonwebtoken

Tehdään kirjautumisesta vastaava koodi tiedostoon controllers/login.js

const jwt = require('jsonwebtoken')
const bcrypt = require('bcrypt')
const loginRouter = require('express').Router()
const User = require('../models/user')

loginRouter.post('/', async (request, response) => {
 const { username, password } = request.body

 const user = await User.findOne({ username })
 const passwordCorrect = user === null
  ? false
  : await bcrypt.compare(password, user.passwordHash)

 if (!(user && passwordCorrect)) {
  return response.status(401).json({
   error: 'invalid username or password'
  })
 }

 const userForToken = {
  username: user.username,
  id: user._id,
 }

 const token = jwt.sign(userForToken, process.env.SECRET)

 response
  .status(200)
  .send({ token, username: user.username, name: user.name })
})

module.exports = loginRouter

Koodi aloittaa etsimällä pyynnön mukana olevaa usernamea vastaavan käyttäjän tietokannasta. Seuraavaksi katsotaan onko pyynnön mukana oleva password oikea. Koska tietokantaan ei ole talletettu salasanaa, vaan salasanasta laskettu hash, tehdään vertailu metodilla bcrypt.compare:

await bcrypt.compare(body.password, user.passwordHash)

Jos käyttäjää ei ole olemassa tai salasana on väärä, vastataan kyselyyn statuskoodilla 401 unauthorized ja kerrotaan syy vastauksen bodyssä.

Jos salasana on oikein, luodaan metodin jwt.sign avulla token, joka sisältää digitaalisesti allekirjoitetussa muodossa käyttäjätunnuksen ja käyttäjän id:

const userForToken = {
 username: user.username,
 id: user._id,
}

const token = jwt.sign(userForToken, process.env.SECRET)

Token on digitaalisesti allekirjoitettu käyttämällä salaisuutena ympäristömuuttujassa SECRET olevaa merkkijonoa. Digitaalinen allekirjoitus varmistaa sen, että ainoastaan salaisuuden tuntevilla on mahdollisuus generoida validi token. Ympäristömuuttujalle pitää muistaa asettaa arvo tiedostoon .env.

Onnistuneeseen pyyntöön vastataan statuskoodilla 200 ok ja generoitu token sekä kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnus ja nimi lähetetään vastauksen bodyssä pyynnön tekijälle.

Kirjautumisesta huolehtiva koodi on vielä liitettävä sovellukseen lisäämällä tiedostoon app.js muiden routejen käyttöönoton yhteyteen

const loginRouter = require('./controllers/login')

//...

app.use('/api/login', loginRouter)

Kokeillaan kirjautumista, käytetään VS Coden REST-clientiä:

Tehdään HTTP POST localhost:3001/api/login jossa lähetetään username ja password sopivilla arvoilla

Kirjautuminen ei kuitenkaan toimi, konsoli näyttää seuraavalta:

(node:32911) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: secretOrPrivateKey must have a value
  at Object.module.exports [as sign] (/Users/mluukkai/opetus/_2019fullstack-koodit/osa3/notes-backend/node_modules/jsonwebtoken/sign.js:101:20)
  at loginRouter.post (/Users/mluukkai/opetus/_2019fullstack-koodit/osa3/notes-backend/controllers/login.js:26:21)
(node:32911) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)

Ongelman aiheuttaa komento jwt.sign(userForToken, process.env.SECRET) sillä ympäristömuuttujalle SECRET on unohtunut määritellä arvo. Kun arvo (joka saa olla mikä tahansa merkkijono) määritellään tiedostoon .env (ja sovellus uudelleenkäynnistetään), alkaa kirjautuminen toimia.

Onnistunut kirjautuminen palauttaa kirjautuneen käyttäjän tiedot ja tokenin:

VS coden näkymä kertoo onnistuneen HTTP statuskoodin sekä näytää palvelimen palauttaman JSON:in jolla kentät token, user ja username

Virheellisellä käyttäjätunnuksella tai salasanalla kirjautuessa annetaan asianmukaisella statuskoodilla varustettu virheilmoitus

VS coden näkymä kertoo pyynnön epäonnistuneen statuskoodilla 401 Unauthorized. Palvelin myös palauttaa virheilmoituksen (invalid username or password) kertovan objektin

Muistiinpanojen luominen vain kirjautuneille

Muutetaan vielä muistiinpanojen luomista siten, että luominen onnistuu ainoastaan jos luomista vastaavan pyynnön mukana on validi token. Muistiinpano talletetaan tokenin identifioiman käyttäjän tekemien muistiinpanojen listaan.

Tapoja tokenin välittämiseen selaimesta backendiin on useita. Käytämme ratkaisussamme Authorization-headeria. Tokenin lisäksi headerin avulla kerrotaan mistä autentikointiskeemasta on kyse. Tämä voi olla tarpeen, jos palvelin tarjoaa useita eri tapoja autentikointiin. Skeeman ilmaiseminen kertoo näissä tapauksissa palvelimelle, miten mukana olevat kredentiaalit tulee tulkita. Meidän käyttöömme sopii Bearer-skeema.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos token on esimerkiksi merkkijono eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c2VybmFtZSI6Im1sdXVra2FpIiwiaW, laitetaan pyynnöissä headerin Authorization arvoksi merkkijono


Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5c2VybmFtZSI6Im1sdXVra2FpIiwiaW

Muistiinpanojen luominen muuttuu seuraavasti:

const jwt = require('jsonwebtoken')
// ...
const getTokenFrom = request => { const authorization = request.get('authorization') if (authorization && authorization.startsWith('Bearer ')) {  return authorization.replace('Bearer ', '') } return null}
notesRouter.post('/', async (request, response) => {
 const body = request.body
 const decodedToken = jwt.verify(getTokenFrom(request), process.env.SECRET) if (!decodedToken.id) {  return response.status(401).json({ error: 'token invalid' }) } const user = await User.findById(decodedToken.id)
 const note = new Note({
  content: body.content,
  important: body.important === undefined ? false : body.important,
  user: user._id
 })

 const savedNote = await note.save()
 user.notes = user.notes.concat(savedNote._id)
 await user.save()

 response.json(savedNote)
})

Apufunktio getTokenFrom eristää tokenin headerista authorization. Tokenin oikeellisuus varmistetaan metodilla jwt.verify. Metodi myös dekoodaa tokenin, eli palauttaa olion, jonka perusteella token on laadittu:

const decodedToken = jwt.verify(getTokenFrom(request), process.env.SECRET)

Tokenista dekoodatun olion sisällä on kentät username ja id eli se kertoo palvelimelle kuka pyynnön on tehnyt.

Jos tokenia ei ole tai se on epävalidi, syntyy poikkeus JsonWebTokenError. Laajennetaan virheidenkäsittelijämiddleware huomioimaan tilanne:

const errorHandler = (error, request, response, next) => {
 logger.error(error.message)

 if (error.name === 'CastError') {
  return response.status(400).send({ error: 'malformatted id' })
 } else if (error.name === 'ValidationError') {
  return response.status(400).json({ error: error.message })
 } else if (error.name === 'JsonWebTokenError') {  return response.status(400).json({ error: 'token missing or invalid' }) }

 next(error)
}

Jos token on muuten kunnossa, mutta tokenista dekoodattu olio ei sisällä käyttäjän identiteettiä (eli decodedToken.id ei ole määritelty), palautetaan virheestä kertova statuskoodi 401 unauthorized ja kerrotaan syy vastauksen bodyssä:

 if (!decodedToken.id) {
  return response.status(401).json({ error: 'token invalid' })
 }

Kun pyynnön tekijän identiteetti on selvillä, jatkuu suoritus entiseen tapaan.

Uuden muistiinpanon luominen onnistuu nyt Postmanilla jos Authorization-headerille asetetaan oikeanlainen arvo, eli merkkijono Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ, missä loppuosa on login-operaation palauttama token.

Postmanilla luominen näyttää seuraavalta

Postmanin näkymä, joka kertoo että POST localhost:3001/api/notes pyyntöön mukaan on liitetty Authorization-headeri jonka arvo on bearer tokeninarvo

ja Visual Studio Coden REST clientillä

VS coden näkymä, joka kertoo että POST localhost:3001/api/notes pyyntöön mukaan on liitetty Authorization-headeri jonka arvo on bearer tokeninarvo

Sovelluksen tämänhetkinen koodi on kokonaisuudessaan githubissa, branchissä part4-9.

Jos sovelluksessa on useampia rajapintoja jotka vaativat kirjautumisen, kannattaa JWT:n validointi eriyttää omaksi middlewarekseen, tai käyttää jotain jo olemassa olevaa kirjastoa kuten express-jwt.

Token-perustaisen kirjautumisen ongelmat

Token-kirjautuminen on helppo toteuttaa, mutta se sisältää yhden ongelman. Kun API:n asiakas, esim. webselaimessa toimiva React-sovellus saa tokenin, luottaa API tämän jälkeen tokeniin sokeasti. Entä jos tokenin haltijalta tulisi poistaa käyttöoikeus?

Ratkaisuja tähän on kaksi. Yksinkertaisempi on asettaa tokenille voimassaoloaika:

loginRouter.post('/', async (request, response) => {
 const { username, password } = request.body

 const user = await User.findOne({ username })
 const passwordCorrect = user === null
  ? false
  : await bcrypt.compare(password, user.passwordHash)

 if (!(user && passwordCorrect)) {
  return response.status(401).json({
   error: 'invalid username or password'
  })
 }

 const userForToken = {
  username: user.username,
  id: user._id,
 }

 // token expires in 60*60 seconds, that is, in one hour
 const token = jwt.sign(  userForToken,   process.env.SECRET,  { expiresIn: 60*60 } )
 response
  .status(200)
  .send({ token, username: user.username, name: user.name })
})

Kun tokenin voimassaoloaika päättyy, on asiakassovelluksen hankittava uusi token esim. pakottamalla käyttäjä kirjaantumaan uudelleen sovellukseen.

Virheenkäsittelijämiddleware tulee laajentaa siten, että se antaa vanhentuneen tokenin tapauksessa asianmukaisen virheilmoituksen:

const errorHandler = (error, request, response, next) => {
 logger.error(error.message)

 if (error.name === 'CastError') {
  return response.status(400).send({ error: 'malformatted id' })
 } else if (error.name === 'ValidationError') {
  return response.status(400).json({ error: error.message })
 } else if (error.name === 'JsonWebTokenError') {
  return response.status(401).json({
   error: 'invalid token'
  })
 } else if (error.name === 'TokenExpiredError') {  return response.status(401).json({   error: 'token expired'  }) }
 next(error)
}

Mitä lyhemmäksi tokenin voimassaolo asetetaan, sitä turvallisempi ratkaisu on. Eli jos token päätyy vääriin käsiin, tai käyttäjän pääsy järjestelmään tulee estää, on token käytettävissä ainoastaan rajallisen ajan. Toisaalta tokenin lyhyt voimassaolo aiheuttaa vaivaa API:n käyttäjälle. Kirjaantuminen pitää tehdä useammin.

Toinen ratkaisu on tallettaa API:ssa tietokantaan tieto jokaisesta asiakkaalle myönnetystä tokenista, ja tarkastaa jokaisen API-pyynnön yhteydessä onko käyttöoikeus edelleen voimassa. Tällöin tokenin voimassaolo voidaan tarvittaessa poistaa välittömästi. Tällaista ratkaisua kutsutaan usein palvelinpuolen sessioksi (engl. server side session).

Tämän ratkaisun negatiivinen puoli on sen backendiin lisäämä monimutkaisuus sekä hienoinen vaikutus suorituskykyyn. Jos tokenin voimassaolo joudutaan tarkastamaan tietokannasta, on se hitaampaa kuin tokenista itsestään tarkastettava voimassaolo. Usein tokeneita vastaava sessio, eli tieto tokenia vastaavasta käyttäjästä, talletetaankin esim. avain-arvo-periaattella toimivaan Redis-tietokantaan, joka on toiminnallisuudeltaan esim MongoDB:tä tai relaatiotietokantoja rajoittuneempi, mutta toimii tietynlaisissa käyttöskenaarioissa todella nopeasti.

Käytettäessä palvelinpuolen sessioita, token ei useinkaan sisällä jwt-tokenien tapaan mitään tietoa käyttäjästä (esim. käyttäjätunnusta), sen sijaan token on ainoastaan satunnainen merkkijono, jota vastaava käyttäjä haetaan palvelimella sessiot tallettavasta tietokannasta. On myös yleistä, että palvelinpuolen sessiota käytettäessä tieto käyttäjän identiteetistä välitetään Authorization-headerin sijaan evästeiden (engl. cookie) välityksellä.

Loppuhuomioita

Koodissa on tapahtunut paljon muutoksia ja matkan varrella on tapahtunut tyypillinen kiivaasti etenevän ohjelmistoprojektin ilmiö: suuri osa testeistä on hajonnut. Koska kurssin tämä osa on jo muutenkin täynnä uutta asiaa, jätämme testien korjailun vapaaehtoiseksi harjoitustehtäväksi.

Käyttäjätunnuksia, salasanoja ja tokenautentikaatiota hyödyntäviä sovelluksia tulee aina käyttää salatun HTTPS-yhteyden yli. Voimme käyttää sovelluksissamme Noden HTTP-serverin sijaan HTTPS-serveriä (se vaatii lisää konfiguraatiota). Toisaalta koska sovelluksemme tuotantoversio on Herokussa, sovelluksemme pysyy käyttäjien kannalta suojattuna sen ansiosta, että Heroku reitittää kaiken liikenteen selaimen ja Herokun palvelimien välillä HTTPS:n yli.

Toteutamme kirjautumisen frontendin puolelle kurssin seuraavassa osassa.