e

Tyylien lisääminen React-sovellukseen

Sovelluksemme ulkoasu on tällä hetkellä hyvin vaatimaton. Osaan 0 liittyvässä tehtävässä 0.2 tutustuttiin Mozillan CSS-tutoriaaliin.

Katsotaan vielä tämän osan lopussa nopeasti kahta tapaa liittää tyylejä React-sovellukseen. Tapoja on useita, ja tulemme tarkastelemaan muita myöhemmin. Ensimmäisenä liitämme CSS:n sovellukseemme vanhan kansan tapaan yksittäisenä tiedostona, joka on kirjoitettu käsin ilman esiprosessorien apua (tulemme myöhemmin huomaamaan, että tämä ei ole täysin totta).

Tehdään sovelluksen hakemistoon src tiedosto index.css ja liitetään se sovellukseen lisäämällä tiedostoon index.js seuraava import:

import './index.css'

Lisätään seuraava sääntö tiedostoon index.css:

h1 {
 color: green;
}

Huom: kun tiedostoon index.js lisätään sisältöä, React ei välttämättä havaitse muutosta automaattisesti, eli saatat joutua refreshaamaan selaimen, jotta näet muutokset!

CSS-säännöt koostuvat valitsimesta eli selektorista ja määrittelystä eli deklaraatiosta. Valitsin määrittelee, mihin elementteihin sääntö kohdistuu. Valitsimena on nyt h1 eli kaikki sovelluksessa käytetyt h1-otsikkotägit.

Määrittelyosa asettaa ominaisuuden color eli fontin värin arvoksi vihreän (green).

Sääntö voi sisältää mielivaltaisen määrän määrittelyjä. Muutetaan edellistä siten, että tekstistä tulee kursivoitua eli fontin tyyliksi asetetaan italic:

h1 {
 color: green;
 font-style: italic;}

Erilaisia selektoreja eli tapoja valita tyylien kohde on lukuisia.

Jos haluamme kohdistaa tyylejä esim. jokaiseen muistiinpanoon, voisimme käyttää selektoria li, sillä muistiinpanot ovat li-tagien sisällä:

const Note = ({ note, toggleImportance }) => {
 const label = note.important 
  ? 'make not important' 
  : 'make important';

 return (
  <li>
   {note.content} 
   <button onClick={toggleImportance}>{label}</button>
  </li>
 )
}

Lisätään tyylitiedostoon seuraava (koska osaamiseni tyylikkäiden web-sivujen tekemiseen on lähellä nollaa, nyt käytettävissä tyyleissä ei ole sinänsä mitään järkeä):

li {
 color: grey;
 padding-top: 3px;
 font-size: 15px;
}

Tyylien kohdistaminen elementtityyppeihin on kuitenkin ongelmallista. Jos sovelluksessa on myös muita li-tageja, kaikki saavat samat tyylit.

Jos haluamme kohdistaa tyylit nimenomaan muistiinpanoihin, on parempi käyttää class selectoreja.

Normaalissa HTML:ssä luokat määritellään elementtien attribuutin class arvona:

<li class="note">tekstiä</li>

Reactissa tulee kuitenkin classin sijaan käyttää attribuuttia className, joten muutetaan komponenttia Note seuraavasti:

const Note = ({ note, toggleImportance }) => {
 const label = note.important 
  ? 'make not important' 
  : 'make important';

 return (
  <li className='note'>   {note.content} 
   <button onClick={toggleImportance}>{label}</button>
  </li>
 )
}

Luokkaselektori määritellään syntaksilla .classname eli:

.note {
 color: grey;
 padding-top: 5px;
 font-size: 15px;
}

Jos nyt lisäät sovellukseen muita li-elementtejä, ne eivät saa muistiinpanoille määriteltyjä tyylejä.

Parempi virheilmoitus

Aiemmin toteutimme olemassa olemattoman muistiinpanon tärkeyden muutokseen liittyvän virheilmoituksen alert-metodilla. Toteutetaan se nyt Reactilla omana komponenttinaan.

Komponentti on yksinkertainen:

const Notification = ({ message }) => {
 if (message === null) {
  return null
 }

 return (
  <div className="error">
   {message}
  </div>
 )
}

Jos propsin message arvo on null, ei renderöidä mitään. Muussa tapauksessa renderöidään viesti div-elementtiin. Elementille on liitetty tyylien lisäämistä varten luokka error.

Lisätään komponentin App tilaan kenttä errorMessage virheviestiä varten. Laitetaan kentälle heti jotain sisältöä, jotta pääsemme testaamaan komponenttia:

const App = () => {
 const [notes, setNotes] = useState([]) 
 const [newNote, setNewNote] = useState('')
 const [showAll, setShowAll] = useState(true)
 const [errorMessage, setErrorMessage] = useState('some error happened...')
 // ...

 return (
  <div>
   <h1>Notes</h1>
   <Notification message={errorMessage} />   <div>
    <button onClick={() => setShowAll(!showAll)}>
     show {showAll ? 'important' : 'all' }
    </button>
   </div>   
   // ...
  </div>
 )
}

Lisätään sitten virheviestille sopiva tyyli:

.error {
 color: red;
 background: lightgrey;
 font-size: 20px;
 border-style: solid;
 border-radius: 5px;
 padding: 10px;
 margin-bottom: 10px;
}

Nyt olemme valmiina lisäämään virheviestin logiikan. Muutetaan metodia toggleImportanceOf seuraavasti:

 const toggleImportanceOf = id => {
  const note = notes.find(n => n.id === id)
  const changedNote = { ...note, important: !note.important }

  noteService
   .update(changedNote).then(returnedNote => {
    setNotes(notes.map(note => note.id !== id ? note : returnedNote))
   })
   .catch(error => {
    setErrorMessage(     `Note '${note.content}' was already removed from server`    )    setTimeout(() => {     setErrorMessage(null)    }, 5000)    setNotes(notes.filter(n => n.id !== id))
   })
 }

Virheen yhteydessä asetetaan tilaan errorMessage sopiva virheviesti. Samalla käynnistetään ajastin, joka asettaa viiden sekunnin kuluttua tilan errorMessage-kentän arvoksi null.

Lopputulos näyttää seuraavalta:

fullstack content

Sovelluksen tämänhetkinen koodi on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissa part2-7.

Inline-tyylit

React mahdollistaa tyylien kirjoittamisen myös suoraan komponenttien koodin joukkoon niin sanoittuina inline-tyyleinä.

Periaate inline-tyylien määrittelyssä on erittäin yksinkertainen. Mihin tahansa React-komponenttiin tai elementtiin voi liittää attribuutin style, jolle annetaan arvoksi JavaScript-oliona määritelty joukko CSS-sääntöjä.

CSS-säännöt määritellään JavaScriptin avulla hieman eri tavalla kuin normaaleissa CSS-tiedostoissa. Jos haluamme asettaa jollekin elementille esimerkiksi vihreän, kursivoidun ja 16 pikselin korkuisen fontin, määrittely ilmaistaan CSS-syntaksilla seuraavasti:

{
 color: green;
 font-style: italic;
 font-size: 16px;
}

Vastaava tyyli kirjoitetaan Reactin inline-tyylin määrittelevänä oliona seuraavasti:

{
 color: 'green',
 fontStyle: 'italic',
 fontSize: 16
}

Jokainen CSS-sääntö on olion kenttä, joten ne erotetaan JavaScript-syntaksin mukaan pilkuilla. Pikseleinä ilmaistut numeroarvot voidaan määritellä kokonaislukuina. Merkittävin ero normaaliin CSS:ään on väliviivan sisältämien CSS-ominaisuuksien kirjoittaminen camelCase-muodossa.

Voimme nyt lisätä sovellukseemme alapalkin muodostavan komponentin Footer ja määritellä sille inline-tyylit seuraavasti:

const Footer = () => {
 const footerStyle = {
  color: 'green',
  fontStyle: 'italic',
  fontSize: 16
 }

 return (
  <div style={footerStyle}>
   <br />
   <em>Note app, Department of Computer Science, University of Helsinki 2022</em>
  </div>
 )
}

const App = () => {
 // ...

 return (
  <div>
   <h1>Notes</h1>

   <Notification message={errorMessage} />

   // ... 

   <Footer />  </div>
 )
}

Inline-tyyleillä on tiettyjä rajoituksia, esim. ns. pseudo-selektoreja ei ole mahdollisuutta käyttää (ainakaan helposti).

Inline-tyylit ja muutamat myöhemmin kurssilla katsomamme tavat lisätä tyylejä Reactiin ovat periaatteessa täysin vastoin vanhoja hyviä periaatteita, joiden mukaan web-sovellusten ulkoasujen määrittely eli CSS tulee erottaa sisällön (HTML) ja toiminnallisuuden (JavaScript) määrittelystä. Vanha koulukunta pyrkiikin siihen, että sovelluksen CSS, HTML ja JavaScript kirjoitetaan omiin tiedostoihinsa.

CSS:n, HTML:n ja JavaScriptin erottelu omiin tiedostoihinsa ei kuitenkaan ole välttämättä erityisen skaalautuva ratkaisu suurissa ohjelmistoissa. Reactissa onkin periaatteena jakaa sovelluksen koodi eri tiedostoihin noudattaen sovelluksen loogisia toiminnallisia kokonaisuuksia.

Toiminnallisen kokonaisuuden strukturointiyksikkö on React-komponentti, joka määrittelee niin sisällön rakenteen kuvaavan HTML:n, toiminnan määrittelevät JavaScript-funktiot kuin komponentin tyylinkin yhdessä paikassa siten, että komponenteista tulee mahdollisimman riippumattomia ja yleiskäyttöisiä.

Sovelluksen lopullinen koodi on kokonaisuudessaan GitHubissa, branchissa part2-8.